Chinese
  • slidebg1
    บรรยากาศ เทศกาลตรุษจีน ( อนุบาล )
  • slidebg1
    บรรยากาศ เทศกาลตรุษจีน (ประถม )
  • slidebg1
    บรรยากาศ การเรียนรู้ เทศกาลตรุษจีน (มัธยม )

แผนกภาษาจีน

วัตถุประสงค์

1.มีความรู้ความเข้าใจภาษาจีน

2.นักเรียนสามารถนำความรู้ทางด้านภาษาจีนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.นักเรียนมีเรียนรู้ และมีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของจีนได้อย่างถ่องแท้

4.มีพื้นฐานในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน

5.สนับสนุนสร้างคุณลักษณะตามปรัชญา 5 ประการ

6.นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นางสาวอรวรรณ เหล่าสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายภาษาจีน

ปรัชญาการศึกษา 5 ประการ

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาถูกวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนโมเดลการสอน 5 ขั้นตอน มีการบ่มเพาะตามหลักปรัญญา 5 ประการ เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติและยั่งยืน

1) แยกแยะ ผิด ถูก ชั่วดี ได้ชัดเจน
2) รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ
3) ซื่อสัตย์สุจริต
4) มีระเบียบวินัย
5) เคารพกติกา
6) กตัญญูกตเวที
7) เมตตากรุณา
8) มีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

1) รอบรู้
2) ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา
3) คิดกว้างไกล
4) มีประสบการณ์
5) คิดเป็น ฉลาดคิด
6) ทำเป็น แก้ปัญหาได้

1) รู้และเข้าใจส่วนต่างๆของร่างกายและดูแลรักษาตนเองได้
2) มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับวัย
3) มีทักษะในการเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย
4) มีทักษะในการจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองได้

1) ทำงานเป็นหมู่คณะ
2) ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
3) มีมารยาทในการเข้าสังคม
4) รู้จักขอโทษ ขอบคุณ
5) ยอมรับและเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่น

1) ศิลปะ
2) ดนตรี
3) นาฏศิลป์
4) กีฬา

ข่าวสาร

ผลงานนักเรียน (เทศกาลตรุษจีน)

(เทศกาลตรุษจีน)

นักเรียนทำซองอังเปา มอบครูจีน

ซองอังเปา

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนโปรแกรม MICP ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ 8 – 9 มกราคม 2561 ( เวลา 7.30 – 16.00 น. เต็มวัน ) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ : บ้านตีลังกา ถนนบายพาส – ช่วงบ่าย