Chinese
  • slidebg1
    การแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12
  • slidebg1
    กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือกตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปรัชญาการศึกษา 5 ประการ

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาถูกวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนโมเดลการสอน 5 ขั้นตอน มีการบ่มเพาะตามหลักปรัญญา 5 ประการ เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติและยั่งยืน

1) แยกแยะ ผิด ถูก ชั่วดี ได้ชัดเจน
2) รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ
3) ซื่อสัตย์สุจริต
4) มีระเบียบวินัย
5) เคารพกติกา
6) กตัญญูกตเวที
7) เมตตากรุณา
8) มีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

1) รอบรู้
2) ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา
3) คิดกว้างไกล
4) มีประสบการณ์
5) คิดเป็น ฉลาดคิด
6) ทำเป็น แก้ปัญหาได้

1) รู้และเข้าใจส่วนต่างๆของร่างกายและดูแลรักษาตนเองได้
2) มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับวัย
3) มีทักษะในการเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย
4) มีทักษะในการจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองได้

1) ทำงานเป็นหมู่คณะ
2) ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
3) มีมารยาทในการเข้าสังคม
4) รู้จักขอโทษ ขอบคุณ
5) ยอมรับและเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่น

1) ศิลปะ
2) ดนตรี
3) นาฏศิลป์
4) กีฬา

ข่าวสาร

การแข่งขันพิมพ์ดีดภาษาจีนครั้งที่ 6 ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษา

ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( ภูเก็ต ) ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2561

การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาปละวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่11

ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผลงานนักเรียน (เทศกาลตรุษจีน)

(เทศกาลตรุษจีน)