Chinese

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนโปรแกรม MICP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4

วันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2560 ( เวลา 7.30 – 16.00 น. เต็มวัน ) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าคลอก – ช่วงเช้า

Read More