Chinese

ตารางรายชื่อครูผู้ช่วยควบคุมมนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

มัธยมศึกษา MICP ( ภาษาจีน )

วันที่ 8 – 9 มกราคม 2561 ( เวลา 7.30 – 16.00 น. เต็มวัน )

ศึกษาแหล่งเรียนรู้  :  บ้านตีลังกา ถนนบายพาส – ช่วงบ่าย

ว / ด / ป

ระดับชั้น

ครูผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

8 มกราคม 2561

M.1 / 1

ครูสิรินภา     จารุสารสุทธิกุล

+ ช่างถ่ายภาพ

M.3 / 1

ครูญาณเสษฐ์     อติโสภณพงศ์

 

 

ครูสิริกุล     ร่วมสกุล    

 

9 มกราคม 2561

M.2 / 1

ครูนวพร     สันติกุลเจริญ

+ ช่างถ่ายภาพ

M.4 / 1

ครูนิชธาวัลย์       อดิศัยรัตนกุล

 

 

 

ครูศรีสะอาด       อนุกูล