Chinese

การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาปละวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน”ครั้งที่11ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ หาดใหญ่ จ.สงขลา

1. นายธเนศ เรืองโชคอนันต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมชมการแข่งขัน ณ กรุงเทพมหานคร

2. นาวสาวณิชา หรี่จา ได้รับรางวัลชมเชย

3. นางสาวลักษิกา ทิพยสุนทรานนท์ ได้รับรางวัลชมเชย