Chinese

การแข่งขันพิมพ์ดีดภาษาจีนครั้งที่ 6 ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( ภูเก็ต )   ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน  2561  

1. นางสาว ลักษิกา        ทิพยสุนทรานนท์         ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การพิมพ์ดีด ( โดยโทรศัพท์มือถือ ) และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ( โดยคอมพิวเตอร์ )

2. นางสาว ชนกานต์      ยี่หลั่นสุวรรณ              ได้รางวัลอันดับ3 การพิมพ์ดีด ( โดยโทรศัพท์มือถือ ) และได้รางวัลชมเชย ( โดยคอมพิวเตอร์ )