Chinese
 • slidebg1
  กิจกรรมแผนงานเทศกาลตรุษจีน
 • slidebg1
  กิจกรรมแผนงานเทศกาลตรุษจีน
 • slidebg1
  กิจกรรมแผนงานเทศกาลตรุษจีน
 • slidebg1
  กิจกรรมแผนงานเทศกาลตรุษจีน

แผนกภาษาจีน

วัตภุประสงค์

1.มีความรู้ความเข้าใจรายวิชาภาษาจีน

2.สามารถนำความรู้ทางด้านภาษาจีนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ทางการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

3.นักเรียนมีเรียนรู้ และ มีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของจีนได้อย่างถ่องแท้

4.มีพื้นฐานในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน

5.สนับสนุนสร้างคุณลักษณะตามปรัชญา 5 ประการ

6.นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์อน่างสูงสุด

Mr.ZHANG SEN

หัวหน้าแผนกภาษาจีน

ปรัชญาการศึกษา 5 ประการ

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาถูกวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนโมเดลการสอน 5 ขั้นตอน มีการบ่มเพาะตามหลักปรัญญา 5 ประการ เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติและยั่งยืน

1) แยกแยะ ผิด ถูก ชั่วดี ได้ชัดเจน
2) รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ
3) ซื่อสัตย์สุจริต
4) มีระเบียบวินัย
5) เคารพกติกา
6) กตัญญูกตเวที
7) เมตตากรุณา
8) มีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

1) รอบรู้
2) ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา
3) คิดกว้างไกล
4) มีประสบการณ์
5) คิดเป็น ฉลาดคิด
6) ทำเป็น แก้ปัญหาได้

1) รู้และเข้าใจส่วนต่างๆของร่างกายและดูแลรักษาตนเองได้
2) มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับวัย
3) มีทักษะในการเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย
4) มีทักษะในการจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองได้

1) ทำงานเป็นหมู่คณะ
2) ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
3) มีมารยาทในการเข้าสังคม
4) รู้จักขอโทษ ขอบคุณ
5) ยอมรับและเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่น

1) ศิลปะ
2) ดนตรี
3) นาฏศิลป์
4) กีฬา

ข่าวสาร

การเรียนการสอนออนไลน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

บรรยากาศเรียนรายวิชาและกิจกรรมนักเรียน ด้วยระบบออนไลน์

การเรียนการสอนออนไลน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

บรรยากาศเรียนรายวิชาและกิจกรรมนักเรียน ด้วยระบบออนไลน์

การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2563

ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัดภูเก็ต