Chinese

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา และฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน

 

ผลการแข่งขัน

นักเรียนประถมศึกษา ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง รายการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4 - 6

 

ผลการแข่งขัน 

นักเรียนมัธยมศึกษา ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง รายการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน