Chinese

นางสาวทิพยาภรณ์ เอกสิริเรืองชัย

หัวหน้าการเรียนการสอนปฐมวัย

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตภุประสงค์ เป้าหมาย

ข้อที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจรายวิชาภาษาจีน

1. นักเรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 400 คำ เมื่อเรียนจบชั้นอนุบาล 3
2. นักเรียนสามารถพูดประโยคทพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้ไม่ต่ำกว่า 20 ประโยค
3. นักเรียนสามารถร้องเพลงภาษาจีนและเข้าใจความหมายของเพลงโดยการแสดงท่าทางได้อย่างน้อย 20 เพลง
4. นักเรียนสามารถแนะนำตนเองเป็นภาษาจีนได้
5. นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาจีน ทั้งด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างดีเยี่ยม
6. นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีนอย่างถูกต้องตามหลักการเรียนภาษาจีน โดยสามารถเขียนได้อย่างถูกต้องตามลำดับขีด และสามารถ อ่าน หรือ พูด โดยมีสำเนียงภาษาจีนที่ได้มาตรฐาน

ข้อที่ 2 สามารถนำความรู้ทางด้านภาษาจีนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ทางการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

1. นักเรียนสามารถสนทนาประโยคพื้นฐานโดยใช้ภาษาจีนได้อย่างดีเยี่ยม
2. นักเรียนสามารถสนทนากับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาจีนได้

ข้อที่ 3 นักเรียนมีเรียนรู้ และ มีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของจีนได้อย่างถ่องแท้

1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ และ ซึมซับ ในวัฒนธรรมจีน
2. นักเรียนสามารถบอกเล่าประวัติความเป็นมา และ ความสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนได้
3. นักเรียนสามารถสืบถอดวัฒนธรรมอันสำคัญของจีนได้

ข้อที่ 4 มีพื้นฐานในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน

1. นักเรียนมีความรู้ภาษาจีนพื้นฐาน สามารถต่อยอดไปสู่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดจนในระดับอุดมศึกษา มีแนวความคิดในการที่จะสามารถต่อยอดไปศึกษาต่อในประเทศจีนได้

ข้อที่ 5 สนับสนุนสร้างคุณลักษณะตามปรัชญา 5 ประการ

1.นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

ข้อที่ 6 นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์อน่างสูงสุด

1. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ 2. นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทางภาษาจีนที่ได้รับไปช่วยเหลือกิจกรรมทางด้านสังคม สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้