Chinese
นางสาวสุนิสา มุขพันธ์

หัวหน้าการเรียนการสอนประถม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตภุประสงค์ เป้าหมาย

ข้อที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนได้

1. นักเรียนระดับชั้นประถมตอนต้นสามารถสอบวัดความรู้ HSKระดับ 1 ตามมาตรฐานสากล ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้คำศัพท์ 150 คำ
2. นักเรียนสามารถพูดเป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ข้อที่ 2 .สามารถนำความรู้ภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อตนเองและตอบแทนสังคมได้

1. นักเรียนรู้จักคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้จริง
2. นักเรียนรู้จักคำและประโยคที่เฉพาะในภาษาจีน เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล และประเพณี

ข้อที่ 3 สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ

1. เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการของโรงเรียน โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตภุประสงค์ เป้าหมาย

ข้อที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนได้

1. นักเรียนระดับชั้นประถมตอนต้นสามารถสอบวัดความรู้ HSKระดับ 2 ตามมาตรฐานสากล ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้คำศัพท์ 300 คำ
2. นักเรียนสามารถพูดเป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ข้อที่ 2 สามารถนำความรู้ภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อตนเองและตอบแทนสังคมได้

1. นักเรียนรู้จักคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้จริง
2. นักเรียนรู้จักคำและประโยคที่เฉพาะในภาษาจีน เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล และประเพณี

ข้อที่ 3 มีพื้นฐานในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน

1. นักเรียนสอบผ่านข้อสอบมาตรฐานของสถาบันทางภาษาที่ได้รับการยอมรับ