Chinese
นางสาวปรียาภรณ์ เสวกพันธุ์

หัวหน้าการเรียนการสอนมัธยม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตภุประสงค์ เป้าหมาย

ข้อที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจภาษาจีน

1. นักเรียนระดับชั้นประถมตอนต้นสามารถสอบวัดความรู้ HSKระดับ 3 ตามมาตรฐานสากล ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้คำศัพท์ 600 คำ

2. นักเรียนเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันได้ 

3. นักเรียนอ่านบทความ ข่าว นิทาน กลอน โฆษณา ได้อย่างถูกต้อง 

4. นักเรียนสนทนาภาษาจีนเป็นประโยคได้

ข้อที่ 2 สามารถนำความรู้ภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อตนเองและตอบแทนสังคมได้

1. นักเรียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเป็นภาษาจีนได้ 

2. นักเรียนรู้จักวัฒนธรรม ประเพณีจีน
3. นักเรียนสื่อสารภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้
4. นักเรียนสามารถเผยแพร่ภาษาจีนให้กับคนทั่วไปได้

ข้อที่ 3 มีพื้นฐานในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน

1. นักเรียนสอบวัดระดับความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนเข้าศึกษาต่อในประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อที่ 4 สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการของโรงเรียน

1. นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตภุประสงค์ เป้าหมาย

ข้อที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจภาษาจีน

1. นักเรียนระดับชั้นประถมตอนต้นสามารถสอบวัดความรู้ HSKระดับ 4 ตามมาตรฐานสากล ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้คำศัพท์ 1,200 คำ

2. นักเรียนเขียนบทความได้

3. นักเรียนอ่านบทความ ข่าว นิทาน กลอน โฆษณาได้อย่างถูกต้อง 

4. นักเรียนสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันเป็นประโยคได้

ข้อที่ 2 สามารถนำความรู้ภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อตนเองและตอบแทนสังคมได้

1. นักเรียนแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเป็นภาษาจีนได้ 

2. นักเรียนรู้จักวัฒนธรรม ประเพณีจีน

3. นักเรียนสื่อสารภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้
4. นักเรียนสามารถเผยแพร่ภาษาจีนให้กับคนทั่วไปได้

ข้อที่ 3 มีพื้นฐานในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน

1. นักเรียนสอบวัดระดับความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนเข้าศึกษาต่อในประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อที่ 4 สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการของโรงเรียน

1. นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน