Chinese

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา มีการเรียน การสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาจีนมีด้วยกัน 2 หลักสูตรคือ

        1. หลักสูตรวิชาหลัก

        2. หลักสูตรวิชาเพิ่มเติม

ในวิชาหลักจะมีครูไทยที่จบตรงสายวิชาภาษาจีนเป็นครูผู้สอน วิชาเพิ่มเติมจะเป็นครูต่างชาติเป็นผู้สอน แผนกภาษาจีนได้จัดให้ทั้งสองวิชาในแต่ละระดับชั้นต้องเรียนควบคู่กันไปในเรื่องเดียวกันและสอดคล้องกัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ทางแผนกได้เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนนำเรื่องที่เรียนในห้องเรียนมาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนด้วย และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนนั้นนักเรียนและครูจะยึดหลักปรัชญา 5 ประการ จริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต และสุนทรีย์ศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักว่า การนำหลักปรัชญา 5 ประการของโรงเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จ

จะเห็นได้ว่าแผนกและโรงเรียนได้ให้ความสำคัญไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่องที่เรียนภาษาจีนในห้องเรียนเท่านั้น แต่พร้อมที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญา 5 ประการ และให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถที่ถึงพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน

                 โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านการฟังและพูดภาษาจีนก่อนในระดับชั้นปฐมวัยจนถึงประถมศึกษาปีที่ 3 จากนั้นเน้นพัฒนานักเรียนในด้านการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6และการเขียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อย่างไรก็ตามทุกระดับชั้นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านคือการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับชั้นและวัย

                จริยธรรม Ethic 德 เต๋อ มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ : แผนกภาษาจีนเน้นการบ่มเพาะด้านจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยการจัดกรรมต่างๆและสอดแทรกเข้าไปในทุกๆกิจกรรมที่ได้จัดให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียนเช่น 端午节 , 中秋节 ,春节 เป็นต้น

                ปัญญา Intelligence 智 จื้อ รอบรู้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ : แผนกภาษาจีนบ่มเพาะให้นักเรียนมีปัญญา โดยตระหนักว่าการมีประสบการณ์จริงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจึงได้จัดให้มีครูชาวต่างชาติสอนในวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม ซึ่งเน้นที่การฟังและพูด ในระดับชั้นที่สูงขึ้น นอกจากครูต่างชาติจะเน้นเรื่องการฟังและพูดแล้วก็จะเน้นเรื่องการอ่านและเขียนอย่างถูกวิธีตามหลักภาษา นอกจากนั้นแผนกภาษจีนเชื่อว่าการที่จะให้นักเรียนเป็นผู้ที่รอบรู้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมีความคิดสร้างสรรค์นั้น นักเรียนต้องได้รับประสบการณ์ก่อน ดังนั้นแผนกภาษาจีนจึงได้จัดกิจกรรมส่วนมากที่เน้นให้นักเรียนได้พบและประสบกับตัวนักเรียนเองเพื่อให้เป็นประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้ตระหนักและพัฒนาตนเองต่อไป

                สุขลักษณะ Healthiness 体 ถี่ สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี : แผนกภาษจีนถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนเสียเป็นส่วนใหญ่แต่แผนกก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อสุขภาพทางร่างกาย และสุขภาพจิตของนักเรียน เช่นเดียวกัน แผนกจึงได้จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยให้นักเรียนเรียนรู้และเสริมสร้างสุขภาพกายและใจควบคู่กันไป เช่น การเรียนการสอนเรื่องของโภชนาการ อาหาร วิธีการรักษาสุขภาพเป็นภาษาจีน กิจกรรมที่จะนำนักเรียนไปสู่ความมีสุขภาพกายและใจที่ดี 端午节 (เทศกาลบ๊ะจ่าง ) , 中秋节(เทศกาลไหว้พระจันทร์ ) ,春节( เทศกาลตรุษจีน ) เป็นต้น เป็นต้น

                สปิริต Spirit 群 ฉวิน มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย : การบ่มเพาะเพื่อให้นักเรียนแสดงความมีสปิริตของแผนกภาษจีนคือการผสมผสานกันระหว่างกิจกรรมภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ทั้งนี้แผนกจีนเน้นการทำงานเป็นกลุ่มเป็นหลัก

                สุนทรียศาสตร์ Aesthetic 美 เหม่ย ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ : สำหรับแผนกภาษาจีน สุนทรียศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกันทุกครั้ง โดยเฉาะอย่างยิ่งด้านดนตรีและศิลปะ โดยที่ครูผู้สอนจะใช้เพลงหรือบทละครเข้ามาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน

                เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนใช้หลักการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะและให้เครื่องมือหรือสื่อที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องที่เรียน ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆดังนี้

        1. การตั้งคำถาม:ครูผู้สอนจะตั้งคำถามก่อนซึ่งเป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนเกิดคำถาม ซึ่งคำถามนั้นต้องให้เหมาะสมกับวัยด้วย เช่น What will you do when you are aboard?

        2. การแสวงหาสารสนเทศ : เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องมาจากขั้นตอนแรก คือหาคำตอบ สำหรับขั้นตอนนี้ ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อต่างๆเพื่อให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ตาม ดังนั้นขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่นักเรียนต้องใช้หลักในการคิดวิเคราะห์อย่างเต็มที่เพื่อให้หาคำตอบได้ถูกต้องที่สุดเช่น ให้นักเรียนสืบค้นจากห้องสมุด อินเตอร์เน็ท หรือ จากการระดมสมอง

        3. การสร้างความรู้ : ขั้นตอนนี้นักเรียนต้องนำสิ่งที่หามาได้จากขั้นตอนที่สองมาสรุปเพื่อให้เกิดองค์ความรู้เป็นของตนเอง ขั้นตอนนี้จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและนำติดตัวไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ เช่น นักเรียนควรสรุปเนื้อหาเป็นข้อ รายละเอียด แผนผังความคิด และอื่นๆ

        4. การสื่อสาร : สำหรับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องการให้นักเรียนนำเนื้อหาที่สรุปมาได้ มาสื่อให้เพื่อน /ครูผู้สอนฟังและเข้าใจ เช่น ให้นักเรียนพูดนำเสนอ แสดงบทบาทสมมุติ เป็นต้น

        5.การตอบแทนสังคม: เป็นการนำผลงานที่ได้จากการเรียนการสอนไปเผยแพร่ต่อในที่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว โรงเรียน หรือองค์กรต่างๆ เช่น ให้อยู่ในรูปแบบแสดงในงาน Open house, website, กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น

การสอนนักเรียนให้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาที่สองนั้น ควรเน้นเรื่องของการมีสถานการณ์จำลองหรือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง จากการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะนอกห้องเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบ 5 ขั้นตอนและสำคัญที่สุดต้องยึดหลักปรัชญา 5 ประการของโรงเรียนด้วย